🇨🇿 Jak používat Rock For People Bazar?

„Chci prodat vstupenku“

1. Klikněte na tlačítko "Prodám vstupenku".
2. Vyplňte formulář:
2.1. kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo,
2.2. druh vstupenky,
2.3. čísla vstupenek,
2.4. požadovaná cena za jednu vstupenku (maximální povolené navýšení oproti kupní ceně je 20 %).
3. Po odeslání bude Vaše nabídka zařazena mezi ostatní nabídky do interního systému.
4. Jakmile nalezneme vhodnou protistranu, budete kontaktováni e-mailem s žádostí o zaslání čísla bankovního účtu.
5. Původní vstupenka bude stornována.
6. Peníze, které zaplatí protistrana za Vaši vstupenku, Vám odešleme na bankovní účet.

Veškeré platební transakce budou prováděny přes náš bankovní účet, proto se nemusíte bát, že Vaše kontaktní nebo bankovní údaje budou poskytnuty třetí straně. Pokud nebudete z naší strany kontaktováni týden před akcí, bohužel pro Vaši nabídku nebyl nalezen kupující.

„Chci koupit vstupenku“

1. Klikněte na tlačítko "Koupím vstupenku".
2. Vyplňte formulář:
2.1. kontaktní údaje,
2.2. druh vstupenky,
2.3. počet vstupenek, které si přejete zakoupit,
2.4. maximální čátku, kterou jste ochotni za jednu vstupenku zaplatit.
3. Po odeslání bude Vaše poptávka zařazena mezi ostatní do interního systému.
4. Jakmile nalezneme vhodnou protistranu, budete kontaktováni e-mailem o potvrzení nabídky.
5. Budou Vám odeslány platební údaje.
6. Po přijetí platby Vám bude vystavena vstupenka.

Proč používat RFP Bazar?

Rock for People Bazar funguje jako záruka proti padělání vstupenek. Jakmile nám prodávající odešle vstupenku, bude tato vstupenka deaktivována. Kupující obdrží novou vstupenku s vlastním číselným kódem. Tímto systémem se snažíme zamezit protizákonnému kopírování vstupenek a jejich následného přeprodávání. Kupujícímu tento systém zajišťuje jistotu pravosti vstupenky.

S dalšími dotazy nás můžete kontaktovat na e-mailu: bazar@rockforpeople.cz

🇬🇧 How to use Rock for People Bazaar?

I want to sell a ticket

1. Click on the "Selling a ticket" button.
2. Fill in the form:
2.1. contact details: name and surname, e-mail, phone number,
2.2. type of the ticket,
2.3. ticket numbers,
2.4. required price for one ticket (a maximum allowed increase compared to the purchase price is 20%).
3. After you turn it in, your offer will be added to the other offers in our internal system.
4. Once we find a suitable match, you will be contacted by e-mail with a request to send your bank account number.
5. The original ticket will be canceled.
6. The money paid by the other party for your ticket will be sent to your bank account.

All payment transactions will be made through our bank account, so you do not have to worry about your contact or bank details being provided to a third party. If you are not contacted by us a week before the event, unfortunately no buyer was found for your offer.

I want to buy a ticket

1. Click on the "Buying a ticket" button.
2. Fill in the form:
2.1. contact information,
2.2. type of the ticket,
2.3. the number of tickets you wish to purchase,
2.4. the maximum amount you are willing to pay for one ticket.
3. After you turn it in, your request will be added to our internal system.
4. Once we find a suitable match, we will contact you by email to confirm your offer.
5. Payment details will be sent to you.
6. After we receive the payment, you will be issued a ticket.

Why use RFP Bazaar?

Rock for People Bazaar acts as a guarantee against counterfeiting tickets. As soon as the seller sends us a ticket, this ticket will be deactivated. The buyer will receive a new ticket with his own numeric code. With this system, we try to prevent the illegal copying of tickets and their subsequent resale. This system guarantees the buyer the authenticity of the ticket.

For further questions contact us by e-mail: bazar@rockforpeople.cz