🇨🇿 PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1 Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ameba prodution spol. s.r.o. IČ 25617303 se sídlem Těšnov 1163/5, Nové Město, 110 00 Praha (dále jen: „správce“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

1.2 Kontaktní údaje správce jsou:

Ameba Production spol. s.r.o.
Adresa: Těšnov 1163/5, Nové Město, 110 00 Praha
Email: bazar@rockforpeople.cz

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Správce prohlašuje, že veškeré zpracované osobní údaje jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.5 Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informování o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje, ať už byly shromážděné správcem za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu.


2 Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě odeslání Vaší poptávky nebo nabídky na internetových stránkách bazar.rockforpeople.cz.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smluvního vztahu.

3 Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
3.1.1 plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
3.1.2 oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

3.1.3 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

3.2.1 výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při poptávce/nabídce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro její úspěšné vyřízení (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3.2.2 zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3 Osobní údaje jsou správcem zpracovávány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně, např. vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých webových stránek.


4 Doba uchovávání údajů
4.1 Správce uchovává osobní údaje

4.1.1 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).


4.1.2 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5 Příjemci osobních údajů
5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby
5.1.1 podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
5.1.2 zajišťující služby provozování internetových stránek bazar.rockforpeople.cz
5.1.3 zajišťující marketingové služby.
5.2 Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

6 Vaše práva
6.1 V souladu s podmínkami s GDPR máte právo:

6.1.1 právo na přístup ke svým osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu podat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR.

6.1.2 právo opravu nebo výmaz osobních údajů, případně omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování


6.1.3 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
6.1.4 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

6.1.5 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.1.6 právo na požádání vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy


6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


7 Podmínky zabezpečení osobních údajů
7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zajištění datových (elektronických) úložišť heslem a šifrovanou komunikací pro zajištění oprávněného přístupu a provozně technická opatření pro zabezpečení listinných podob proti krádeži, ztrátě či poškození.


7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8 Závěrečná ustanovení

8.1 Odesláním poptávky/nabídky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete seznámení se s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.🇬🇧 Privacy Policy at the following link https://static.goout.cloud/rockforpeoplecz/2020/04/5921e509-gdpr-en.pdf